Dịch vụ

BỘ MÔN NHẬN TƯ VẤN/HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU

 • Xây dựng/thiết kế và triển khai
 • Thiết kế form/xây dựng phần mềm nhập liệu
 • Nhập dữ liệu
 • Lọc và làm sạch dữ liệu
 • Tổng hợp dữ liệu
 • Phân tích cơ bản
 • Phân tích chuyên sâu
 • Phiên giải và hoàn thiện báo cáo
 • Xây dựng/thiết kế và triển khai
 • Gỡ băng
 • Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định tính
 • Phiên giải và hoàn thiện báo cáo
 • Thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học
 • Phân tích số liệu trên các phần mềm thống kê thông dụng: R, SPSS, Stata, Epi Info, SAS
 • Thống kê chuyển sâu theo chủ đề:
  • Hồi quy tuyến tính và phương pháp bình phương nhỏ nhất
  • Hồi quy logistic, hồi quy biến danh mục, biến thứ hạng
  • Phân tích hồi quy Cox
  • Phân tích hồi quy Poisson
  • Phân tích nhân tố khám phá
  • và các chủ đề theo nhu cầu
 • Thử nghiệm lâm sàng
 • Thử nghiệm cộng đồng
 • Nghiên cứu phòng thí nghiệm
 • Nghiên cứu đánh giá giá trị xét nghiệm
 • Nghiên cứu sinh thái theo thời gian
 • Nghiên cứu tổng quan hệ thống
 • Khoá học về Viết bài báo xuất bản trong nước, quốc tế.

ĐÀO TẠO

TƯ VẤN

HỖ TRỢ XỬ LÍ SỐ LIỆU